Privacyverklaring

Privacyverklaring Molthoff Fleetmanagement BV

Deze verklaring is van toepassing op alle door Molthoff Fleetmanagement BV geleverde producten en diensten.

Molthoff Fleetmanagement BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en conform de wetgeving AVG.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Molthoff Fleetmanagement BV verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Molthoff Fleetmanagement BV van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Molthoff Fleetmanagement BV in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel en vast)
 • E-mailadres

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, een strafrechtelijk verleden of etnische gegevens. Molthoff Fleetmanagement BV verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Het doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken
Als u eenmaal uw gegevens heeft verstrekt aan Molthoff Fleetmanagement BV of een overeenkomst heeft of samenwerkt met ons, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U producten en diensten te kunnen leveren.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
 • Als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn om aan de AVG wetgeving te voldoen.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot de soort dienstverlening die Molthoff Fleetmanagement BV aanbiedt. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over de activiteiten van Molthoff Fleetmanagement BV. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Regels die gelden bij de verwerking van persoonsgegevens
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Molthoff Fleetmanagement BV gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Molthoff Fleetmanagement BV zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. Molthoff Fleetmanagement BV gebruikt en verwerkt persoonsgegevens via digitale pakketten of websites die geen eigendom zijn van de Stichting. Dit zijn met name:

Facebook, WhatsApp, SMS, LinkedIn, Instagram en CRM (Customer Relation Management) Systeem. Hierdoor worden e-mail- en IP adressen bekend bij derde partijen zoals Microsoft, Google en het bedrijf dat de hosting verzorgt van de website.

Beeldmateriaal
Het werk van Molthoff Fleetmanagement BV heeft een maatschappelijke functie. Het is daarom belangrijk dat onze activiteiten via de media zichtbaar zijn. Als een persoon op een foto staat, zal er, voor zover mogelijk, vooraf toestemming gevraagd worden om het beeldmateriaal te mogen plaatsen. Bij het publiceren van beeldmateriaal zorgen wij ervoor dat mensen niet ongepast in beeld worden gebracht. Als iemand een foto waarop hij/zij staat ongepast vindt, zal Molthoff Fleetmanagement BV deze op verzoek direct verwijderen.

Bewaartermijn van uw gegevens
Molthoff Fleetmanagement BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Het delen van gegevens met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Molthoff Fleetmanagement BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies
Molthoff Fleetmanagement BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en om deze te kunnen optimaliseren, voor statistisch onderzoek en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Bij het eerste bezoek aan onze website hebben we u geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen hiervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wij hebben op onze website een apart cookies beleid geplaatst.

Websites van derden
De website van Molthoff Fleetmanagement BV bevat links naar websites die door andere partijen worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Molthoff Fleetmanagement BV heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@molthoff-fleetmanagement.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek ook daadwerkelijk door u is gedaan, verzoeken wij u een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Maakt u de pasfoto, het paspoortnummer, rijbewijsnummer en BSN nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren binnen 10 werkdagen. Molthoff Fleetmanagement BV wil u er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Molthoff Fleetmanagement BV hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Molthoff Fleetmanagement BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Molthoff Fleetmanagement BV toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Molthoff Fleetmanagement BV gebruik maakt van de diensten van derden, zal Molthoff Fleetmanagement BV in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen, via info@molthoff-fleetmanagement.nl

Deze privacyverklaring is geplaatst/bijgewerkt op 01-12-2020.

Scroll naar boven